BIJLAGE: HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET EEN VERMOEDEN OF BEVESTIGING VAN COVID-19 EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS 


Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het virus naar andere mensen in uw huishouden en uw omgeving te vermijden.

Blijf thuis zolang er symptomen zijn U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek bij je thuis.

Volg uw symptomen op Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts), bel dan uw huisarts om een huisbezoek in te plannen. Als u rechtstreeks naar een spoedgevallendienst gaat, informeer dan bij de receptie dat u een mogelijke COVID-19-patiënt bent. Zo kunnen maatregelen worden genomen om besmetting van andere mensen te voorkomen. Als een lid van uw huishouden symptomen krijgt(bv. koorts, hoest), neem dan contact op met uw arts.

Blijf uit de buurt van uw naasten. Verblijf indien mogelijk in een aparte en goed geventileerde kamer in waar u ook kan slapen.Vermijd zoveel mogelijk gemeenschappelijke kamers van het huis. Indien beschikbaar, gebruik een andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden.

Draag een mondmasker Draag een chirurgisch masker in aanwezigheid van anderen of blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter. Indien dit onmogelijk is, gebruik een sjaal of andere doek die de mond bedekt. Het virus wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,… over een afstand van 1,5 meter. Als u een doek gebruikt,moet u deze dagelijks wassen. Als u een chirurgisch masker gebruikt, gooit u het direct in een vuilnisbak wanneer u het verwisselt (een chirurgisch masker moet minstens na 8u dragen verwisseld worden).

Verlucht de woonruimtes. Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de vensters van de kamer waar u verblijft. Bedek uw neus en mond als u hoest of niest Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de binnenkant van de elleboog, de binnenkant van uw trui,... Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag wast. Was daarna uw handen. Was uw handen. Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt,na elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken hebt vastgenomen, meerdere keren per dag,met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing(metminimaal60%alcohol). Wrijf de handen gedurende minstens 20 seconden tegen elkaar en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aanwegwerphanddoeken om uw handen te drogen of was uw stoffenhanddoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine). Deel geen objecten. Deel geen borden, glazen, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed met andere personen. Na gebruik van deze objecten moet u ze grondig wassen met water en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand anders. Neem uw maaltijdenapart. Desinfecteer oppervlakken. Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer), met water dat 1% bleekwater bevat (doe 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater). Maak het toilet schoon na stoelgang Sluit het wc-deksel na stoelgang, spoel door, wacht 5 minuten. Intussen kan u uw handen wassen. Reinig vervolgens het toilet met water dat 1% bleekwater bevat. Meng geen chloorhoudende producten met een ander schoonmaakmiddel. Hoelang dezemaatregelen nodigzijn,wordtbesproken met dehuisarts, maar zezijnminstens vantoepassing voor 7 dagen, of langer, totdat de symptomen verdwenen zijn.

HuisartsenWachtpost Meetjesland 1733


Elke inwoner van het Meetjesland die een dokter van wacht nodig heeft in het weekend of op een feestdag moet zich voortaan wenden tot het nummer 1733 of tot de huisartsenwachtpost in AZ Alma. Patiënten kunnen er terecht van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur. Op feestdagen die niet in het weekend vallen van de dag voordien 19 uur tot de dag nadien 8 uur. Ze hoeven enkel het remgeld te betalen, liefst elektronisch.

Hoe kan ik mijn laboresultaten in mijn bezit krijgen?


Door de nieuwe privacyrichtlijnen mag de huisarts of het labo geen laboresultaten/verslagen meer doormailen naar de patiënten.  De patiënt kan met zijn/haar electronische identiteitskaart of met de itsme-app op GSM, inloggen op mijngezondheid.belgie.be waar hij zijn gezondheidsdossier kan beheren, o.m. haar/zijn informed consent verlenen of opzeggen, zijn/haar therapeutische relaties beheren, administratieve functies controleren en corrigeren, vaccinatiegegevens en medicatieschema's consulteren, medische beelden raadplegen en tenslotte ook zijn/haar laboresultaten inkijken en downloaden (in pdf-formaat) 

Via www.cozo.be kan met zijn/haar electronische identiteitskaart of met de itsme-app op GSM ook inlogd worden om de laboresultaten te bekomen.

Privacyverklaring

Versie 1.0.0, datum laatste wijziging 25/05/2018.


Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk De Post hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk De Post houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk De Post, Kasteelstraat 49 9960 Assenede en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Huisartsenpraktijk De Post zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Oktober Pink Ribbonmaand - Aandacht voor borstkanker


De cijfers in België (https://www.pink-ribbon.be/nl/wat-je-over-borstkanker-moet-weten)

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in België
Elk jaar bijna 10.500 nieuwe gevallen , en een stijgende trend: +1%
Ook bij mannen komt borstkanker voor, maar in minder dan 1% van de gevallen
Elke dag krijgen 29 vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben
Elke dag vechten ongeveer 100.000 vrouwen tegen borstkanker
Elke dag overlijden 6 vrouwen aan borstkanker
Naast de impact op de gezondheid heeft borstkanker zijn weerslag op alle belangrijke levensaspecten: het emotionele, familiale, sociale en professionele leven.

We raden elke vrouw aan om zichzelf regelmatig te controlen.  Hoe doe je dit? Bekijk even het volgende filmpje. Wat niet in het filmpje vermeld is en wat je wel moet doen is tevens de beide oksels controleren!

https://www.gezondheidsnet.nl/borstkanker/video-borstzelfonderzoek


Wanneer ben je verkouden? Wat te doen bij verkoudheid?


Een verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in de bovenste luchtwegen.  Dit is het slijmvlies in de neus-en keelholte en /of de bijholten.  Bij griep zijn vaak ook de lagere luchtwegen, zoals de luchtpijp of de longen ontstoken.

Bij verkoudheid wordt de ontsteking aan de luchtwegen veroorzaakt door een virus.  Er zijn veel soorten verkoudheidsvirussen.  Daarom kan je ook steeds opnieuw verkouden worden.  

Deze virussen verspreiden zich via speekseldruppeltjes, slijm, handen en voorwerpen zoals een deurknop, bankcontact ... 

Een verkoudheid is moeilijk te voorkomen omdat ze erg besmettelijk is.  Het enige wat je kan doen is zorgen voor een goede weerstand.  Gezond eten, voldoende te bewegen en te zorgen voor een goede nachtrust.  

Wat kan je preventief doen?

-was je handen vaak en raak je mond, ogen en neus zo min mogelijk aan.  

-maak 'veel aangeraakte' voorwerpen in je huis vaak schoon.  bv: deurklinken, handdoeken, telefoons ...

- gebruik papieren zakdoeken en gooi ze weg.

- ventileer je woning goed.

Wat te doen bij verkoudheid?

Er zijn geen medicijnen tegen verkoudheid.  De meeste mensen zijn er na 1-3 weken vanaf. Je kan wel iets doen om je klachten te verlichten!  

-vermijd rook van sigaretten. Dit irriteert de slijmvliezen. Dit vertraagt de genezing.

-gebruik zoutwaterdruppels bij een verstopte neus. Dit verdunt het slijm waardoor ademen gemakkelijker wordt.

-neem een paracetamol tegen koorts of pijn.

Ga naar de huisarts in volgende gevallen:

-je hoest bloed op of opvallend veel slijm 

-je hebt koorts meer dan 3 dagen meer dan 38,5°C

-de koorts na een koortsvrije periode terug is

-je het benauwd hebt of een piepende ademhaling hebt

-je suf bent

Mensen met een zwakker afweersysteem, veroorzaakt door een bepaalde ziekte of medicijngebruik of... raadplegen best tijdig hun arts!


Bron: Zakdoeken in aanslag - Het Vlaamse Kruis - september 2017

Geniet van de zon, maar verzorg je huid!


 Meer informatie op http://www.huidkanker.be/veiligzonnen.php

Benefiet MCA zondag 2 juli 2017

Investeer in jeugd en je investeert in de toekomst! Medisch Centrum Assenede en Gemeente Assenede slaan de handen in elkaar!


We willen graag iedereen oproepen om pannenkoeken en kermisvlaaien te kopen en te verkopen voor het goede doel!

De opbrengst wordt integraal besteed voor de opfrissing en heraanleg van een GROENE SPEELTUIN in de Kasteelstraat te Assenede! 
Zo kunnen we meewerken om een gezellige en kindvriendelijke plaats creëren in het hartje van onze gemeente.

Via de link onderaan kan je een bestelling plaatsen.

Het ophalen van je bestelling kan je combineren met een gezellige babbel met een gezond hapje en een drankje.

Ook deze opbrengst gaat integraal naar de speeltuin!

                Wanneer: zondag 2 juli 2017, van 14h tot 18h

                Waar: parkeerplaats Medisch Centrum Assenede, Kasteelstraat 49

Voor de kinderen is er animatie voorzien, terwijl de ouders kunnen genieten van mocktailbar

Doorlopend: schminken / springkasteel

http://e83d1f490a6d.fikket.com/

Blijf op de hoogte van de evolutie van het pollenseizoen!

Kijk op: https://airallergy.wiv-isp.be/nl


Volg onderstaande raadgevingen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV):

-Raadpleeg de pollenkalender en vermijd om naar buiten te gaan bij verhoogde pollendensiteit, vooral bij droog en warm weer. Regen spoelt daarentegen de pollen uit de lucht.

-Trek elke dag andere kleren aan.

-Het gras maaien, is het ergste dat iemand met een allergie kan doen. Anderzijds zorgt een regelmatig gemaaid gazon dan weer voor minder pollen!

-Installeer in uw wagen een pollenfilter en rijd met gesloten vensters.

-Was uw haar 's avonds voor het slapengaan, om de pollen van die dag te verwijderen.

-Draag een zonnebril, vooral bij wind.

-Hang de was binnen te drogen tijdens het pollenseizoen.


Help de teek te stoppen en het aantal nieuwe Lyme patiënten te verminderen, een goede voorbereiding is immers het halve werk. Lees op deze site http://stopdeteek.be/teken-in-belgie/  alles over tekenbeet preventie en het correct verwijderen van teken.

Februari zonder alcohol

Ga de uitdaging aan en drink in februari 2017 een maand lang geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij.

Meer info: https://www.tourneeminerale.be/nl/wat

Website MCA

U kan op de website van het medisch centrum Assenede (MCA) alle info vinden die u nodig heeft.

U kan er het volledige aanbod van hulpverleners vinden dat MCA te bieden heeft.

Website: https://mcavlaanderen.wordpress.com/

Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet

Verkeerd gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistent.
Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden.
Zorg er mee voor dat onze antibiotica nog werken als we ze echt nodig hebben en bekijk deze website:

http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl

WIFI in de wachtzaal ter beschikking


Om het wachten te verzachten, is er Wifi aanwezig in het MCA = MCA publiek

Wachtwoord: 2016#april

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID eens duidelijk op een rijtje gezet...


Wie arbeidsongeschikt is en zijn aangifte laattijdig indient, kan hiervoor een sanctie oplopen:

Er gaat iets af van je uitkering!  NIEUW: vanaf oktober 2016 is er ook een sanctie wanneer je de aangifte van de verlenging van de arbeidsongeschiktheid te laat indient.  Je krijgt dan 10% minder van je dagbedrag.

Let er daarom op dat je de aangifte binnen de 3 dagen bezorgt aan je mutualiteit, dit vanaf de begindatum van de verlenging. indienen binnen
 Werkloos 3 dagen vanaf begindatum arbeidsongeschiktheid
 Arbeider 14 dagen vanaf begindatum arbeidsongeschiktheid
 Bediende 28 dagen vanaf begindatum arbeidsongeschiktheid
 Zelfstandig 29 dagen vanaf begindatum arbeidsongeschiktheid
 Verlenging 3 dagen  vanaf begindatum verlenging
 Herval 3 dagen vanaf begindatum van herval


Nieuwe aanvraagprocedure voor personen met handicap!!

gepost op donderdag 25 augustus 2016

Recent wijzigde de Directie-Generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure.  De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst.

Wat verandert er concreet?

1.Je kan vanaf 1 juli 2016 zelfstandig (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.

2.Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen.

Wil je hulp?

1.Je kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW. Zij kunnen de aanvraag voor jou doen, ook als je je pincode niet kent en zullen je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.

2.Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-Generaal Personen met een handicap.  Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99.  Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 13.00u. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap.  Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be

3.Ook de meeste ziekenfondsen kunnen u verder helpen.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-Generaal Personen met een handicap.  Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag. De nieuwe manier van werken moet ervoor zorgen dat je aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger en persoonlijker wordt behandeld.

Indien je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen: Je identiteitskaart, je bankrekeningnummer, de naam van je behandeldende arts.

Huisartsenpraktijk Assenede wordt HUISARTSENPRAKTIJK DE POST

gepost op dinsdag 7 juni 2016

Vanaf vandaag is onze naam huisartsenpraktijk Assenede veranderd naar huisartsenpraktijk De Post. Dit verwijst naar het oorspronkelijke gebouw waar de praktijk nu is.

Bij een nieuwe naam, hoort een nieuwe naam voor de website: www.huisartsenpraktijkdepost.be en een nieuw emailadres: eb.tsopedkjitkarpnestrasiuh@kjitkarp .

 

Nieuwe start in MCA vanaf 11/04/2016

gepost op woensdag 13 april 2016

Afgelopen maandag zijn we van start gegaan in het nieuwe Medisch Centrum Assenede. Het oude postkantoor is mooi gerenoveerd tot wat het nu is.

Onze 2 kabinetten bevinden zich op de linkerzijde als u binnen komt in het gebouw.  U hoeft u niet aan te melden aan de balie.

Er is een wachtruimte voor onze patiënten voorzien. U kan wachten op de zwarte stoelen. De dokter of Emmy zal u komen halen wanneer het uw beurt is.

Vanaf 11 april werken we in Kasteelstraat 49, Assenede

gepost op dinsdag 8 maart 2016

Vanaf maandag 11 april 2016 (na de Paasvakantie) gaan we van start in het nieuwe Medisch Centrum Assenede.  We zetten onze werking gewoon voort in een nieuwe setting.  

Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd: 09/344 85 89.

Er zullen verschillende huisartsen werken in het Medisch Centrum Assenede. Uw medische gegevens zullen zoals nu, enkel bekeken kunnen worden door de eigen arts. 


Identiteitskaart of ISI plus- kaart meebrengen aub

gepost op dinsdag 8 maart 2016

Vanaf vandaag vraagt de dokter om je identiteitskaart of je ISI plus kaart mee te brengen bij elke consultatie. 

Indien je geen identiteitskaart hebt, breng dan een attest mee waar je rijksregisternummer op vermeld staat of/en je SIS-kaart.

Verhuis naar het Medisch Centrum Assenede

gepost op donderdag 28 januari 2016

In april 2016 verhuizen wij naar het Medisch Centrum Assenede in de Kasteelstraat. (het oude postkantoor)

Onze werking blijft dezelfde.

Dit betekent concreet:

- U krijgt Emmy of dr Van Petegem aan de telefoon voor afspraken of vragen

- We blijven op afspraak werken

- Na afspraak neemt u plaats in de wachtzaal voorzien voor dr Van Petegem (dit is bij het binnenkomen naar links). Daar wacht u tot Emmy of dr Van Petegem u komt halen

- We begeleiden u naar één van onze kabinetten

- Dr De Smet vervangt nog steeds op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag

- Voor vragen of afgeven van stalen wendt u zich tot Emmy of dr Van Petegem, daarvoor wacht u best even in de wachtzaal van Dr Van Petegem

Medisch Centrum Assenede

gepost op donderdag 5 maart 2015

Ter info: Medisch Centrum Assenede

Het voormalig postgebouw in de Kasteelstraat wordt momenteel verbouwd tot het Medisch Centrum Assenede.  In dit centrum zullen er zich huisartsen, specialisten en paramedici vestigen.

Onze praktijk zal in de toekomst ook naar daar verhuizen. We vormen echter geen groepspraktijk met de andere huisartsen. We blijven onafhankelijk van elkaar werken, onder één dak.

Onze huidige werkwijze blijft behouden, enkel de locatie zal veranderen.  Afspraken zullen nog steeds online of telefonisch via Emmy kunnen gemaakt worden.

De verhuis is nog niet voor dit jaar voorzien.  We houden u uiteraard op de hoogte!